Alleen door de tunnel; zonder weg terug

Doel en leven

Gelijk een wolk. die door den wind over de vallei word voort gezweept, zoo wordt de mensch, waar hij zich ook bevindt, heen gedreven door het leven. De mensch heeft geen vast doe), hij verstaat de beteekenis van het leven niet, maar is gelijk aan de wolken, die geen rustplaats hebben, die van dal tot dal worden voortgejaagd, die geen stilte kennen, geen rust, geen vrede. De mensch heeft geen doel, hij is blind voor de beteekenis van het leven; daar heerscht chaos en versnippering in hem en tengevolge daarvan ook in de wereld. En wat is het doel van het leven? Het is de vrijheid van leven; bevrijding van het leven van alle dingen. de bevrijding die komt, wanneer gij door alle ervaringen zijt heengegaan En daarom gestegen zijt boven alle ervaring. En ik wensch er u op te wijzen, dat gij, ten einde het leven te vervullen, zooals ik het leven vervuld heb, iedere ervaring van harte moet verwelkomen, hoe onaangenaam of hoe heerlijk deze ook zijn moge, zoodat uw leven vol worde gelijk de regendroppel.

Gij zijt bevreesd voor verdriet in de meening dat het iets vreeselijks is, iets om zich voor te schamen. Het ondervinden van verdriet geeft u kracht, kracht om u staande te houden in den strijd, welke eveneens ervaring is. Roep de smart tot u uit de volheid van uw hart en ontwijk haar niet, want uit smart
komt de aroma van het begrip voort. Zij is het, die liefde voortbrengt en het overweldigende medegevoel met het leven geeft. Wanneer gij het doel hebt vastgesteld, dan hebben smart en vreugde, het kwade en het goede een beteekenis; want het doel helpt voortdurend mee tot het begrijpen dier beteekenis. Het bereiken van de Waarheid bestaat in het ontplooien van het leven en in het geven van de grootste mogelijkheid tot uitdrukking van het leven.

Voor mij is het eenige doel, de eenige wereld, welke eeuwig, welke volkomen is. De wereld der Waarheid. De mensch, die dit toekomstbeeld heeft gezien, zij het ook dat hij zich te midden van den strijd in de wereld bevindt, heeft voor zichzelf dit eeuwige doel vastgesteld. Moge hij al tusschen de vergankelijke dingen dwalen, moge hij zich temidden der schaduwen verliezen, toch zal zijn leven voortdurend worden bestuurd door dit doel, hetwelk is de bevrijding van alle begeerten, van alle ervaringen, van alle smarten, pijn en strijd. Voor hem die het eeuwige wenscht te ontsluieren, is het beseffen van dat doel van het grootste gewicht; niet het einddoel van een ander, niet de zienswijze van een ander, niet datgene, wat uit andermans verdriet is voortgekomen, maar een levensdoel, dat uit eigen ervaring en eigen begrip geboren is. Zulk een doel zal, wanneer hij het eenmaal heeft vastgesteld, licht werpen op de verwarring van zijn denken en daardoor de bestemming van zijn leven verduidelijken. Dit wensch ik in uw denkvermogen, zooals het in
het mijne is, te maken tot den eigenlíjken grond van alle denken en alle voelen. Gij zult, wanneer gij eenmaal deze bestemming beseft hebt, of
gij kunstenaar, musicus, econoom of opvoeder zijt, meer onder de bescherming der eeuwigheid dan in de schaduwen van het heden scheppen. De meeste menschen in deze wereld worden door het heden vastgehouden. Het heden is geworden als een enorme schaduw en in die schaduw scheppen zij zonder begrip der Waarheid. Doch om het eeuwige te beseffen, moeten zij weten dat de Waarheid een éénheid is, het leven een ëénheid is, hoewel het leven zich op velerlei wijze uitdrukt. Maar over de geheele wereld zoeken de menschen de eenheid meer in de uitingen van leven, dan in het
leven zelf. Het leven heeft geen temperament, het leven heeft geen kleur, het leven heeft geen begrenzingen, geen muren ; dit alles bestaat slechts voor hem, die het leven tracht te gebruiken als achtergrond en niet zichzelf als achtergrond ziet, als doek, waarop het leven zijn beelden zal schilderen.

Het is mijn overtuiging, dat de tegenwoordige chaos, de bezorgdheid en de strijd ontstaan, omdat het leven gebonden en verminkt is, en omdat de Waarheid beperkt en beknot werd. Menschelijke wezens over de geheele wereld hebben de Waarheid belemmerd, zij hebben haar omgezet. (Ik gebruik de term “omgezet” in technischen zin, zooals electriciteit in een krachtstation wordt getransformeerd tot lagere spanning). Maar Waarheid kan niet aldus worden omgezet. De menschen hebben de Waarheid willen begrenzen en zoo hebben zij de Waarheid verloochend. Het begrip van het leven is niet de overheerschende factor geweest, maar veeleer het geloof in ontelbare leerstellingen, goden en godsdiensten. Maar het begrip van het leven is veel belangrijker, veel vitaler dan de gebondenheid, die voortkomtuit talrijke geloofsbelijdenissen, godsdiensten, dogma’s en theorieën. Gij hebt uw verschillende geloofswijzen gehad, gij hebt uw verschillende dogma’s aangehangen, gij hebt uw leven en uw denken gewijd aan belijdenissen en aan de slavernij van godsdiensten en in al deze dingen hebt gij het blijvend geluk niet gevonden. Van een begrenzing zijt gij overgegaan naar de andere, van één enge kooi naar een, die wellicht wat ruimer was, maar gij hebt niet het verlangen gehad, om alle kooien te verbrijzelen en de staven te verbreken, die u tegenhouden, die vernietigend werken, die smart veroorzaken. Omdat gij geloof geplaatst hebt boven het leven, belijdenissen boven het leven, dogma’s boven het leven, godsdienst boven het leven, daarom is er stilstand. Kunt gij de wateren der zee binden of de winden in uw vuist vergaderen? Godsdienst, zooals ik die zie, is het bevroren denken der menschheid, waaruit zij tempels en kerken heeft gebouwd. Op hetzelfde oogenblik, dat gij aan uiterlijk gezag een geestelijke en goddelijke wet en verordening toekent, begrenst en verstikt gij hetzelfde leven, dat gij zoudt wenschen te vervullen en dat gij zoudt willen bevrijden. Wanneer er begrenzing is, is er gebondenheid en daaruit voortkomend lijden. De wereld heden ten dage is de uit-
drukking van een leven in gebondenheid. Daarom hebben volgens mij, overtuigingen, godsdienst, dogma’s en geloofsbelijdenissen niets met het leven te maken en dus ook niets met de Waarheid. Het levensweb wordt gesponnen uit de gewone dingen van het leven en deze gewone dingen kunt gij beheerschen. Gij kunt ze oorspronkelijkheid geven, gij kunt uit hen iets groots scheppen, of gij kunt ze door gemis aan begrip vernietigen. Het levensweb en het begrip daaromtrent, staat onder uw eigen beheer en niet onder dat van een ander. Indien gij aan een ander de macht over uw leven geeft, zijt gij ongelukkig, ontstaat er gezag dat gelijk een boom kan worden neergeveld, zoodat de weldoende schaduw verdwijnt.

Door op een dergelijke wijze de Waarheid te begrenzen en te verloochenen, wordt in het denkvermogen en in het hart angst gewekt, angst, verband houdend met goed en kwaad, met de bekrompen zedeleer, met hemel en hel. En op dien achtergrond van angst schildert gij ontelbare geloofswijzen, die grenzen aan het leven stellen. Als gevolg van deze angst heerscht het verlangen om vertroosting te zoeken. Maar ik zeg u, zoek geen vertroosting, maar zoek te begrijpen. Het zoeken naar vertroosting is de gebondenheid van het leven en de zucht naar begrijpen is de vrijheid van het leven en het is slechts door ervaring, dat gij die vrijheid verkrijgen kunt. Welke andere troost kan er zijn, dan die van het begrip der Waarheid? Gij wenscht zonder strijd, zonder een traan het doel te bereiken. De meeste menschen zoeken een geestelijke apotheek, tegengiften voor angsten – het is om deze reden, dat gij uitziet naar hulp van buitenaf om u staande te houden. Gij zijt bevreesd om uw zwakheid, welke dan ook, onder oogen te zien, bevreesd om uzelf
te trotseeren en te overwinnen.

Daar gij geen ervaring hebt van de groote hoogten, van de uitgestrekte verlatenheid, van de eenzaamheid en van het eeuwige leven. Meent gij, dat ge uw vrienden, uw onderscheidingen, uw kerken, uw zedeleeren, uw waardigheden, uw vereenigíngen, uw ceremoníëen en uw godsdiensten mee moet dragen. Op deze groote hoogten hebt gij zulke dingen niet noodig. De mensch is gevangen en verward in de schaduw van het heden en schept daardoor verdriet. Voor hem is het leven een voortdurende worsteling, een onophoudelijke strijd, een gedurige botsing.

Door het heden heen te graven tot het eeuwige, is de bestemming van den mensch. Ieder menschelijk wezen moet het proces doormaken van het graven van den tunnel, welke de direkte weg is tot het bereiken van het leven. En die tunnel, die de eenige weg is tot de vervulling van het leven, ligt in uzelf. En in dien tunnel kunt gij niet terugkeeren, want datgene, wat gii uitgegraven hebt, hebt gij achter u geworpen. Gij kunt alleen voorwaarts gaan, en deze gang voorwaarts moet door de ontdekking der Waarheid worden bereikt, anders houdt de vooruitgang als zoodanig op. Voorwaarts te gaan met het vaste voornemen in u om de eeuwigheid achter de schaduw van het heden te bereiken. dat is het doel van het leven. En wanneer gij eenmaal voor uzelf dit doel hebt vastgesteld, hetwelk is de vervulling van het leven, de bevrijding van alle begeerten, van alle ervaringen, van alle srnarten. pijnen en strijd, dan wordt het graven door dezen tunnel een verrukking.

Leven en doel, blz.7

 

Displaying 65 Comments
Have Your Say
 1. Azqgji schreef:

  tadalafil 50mg generic – what is the generic for cialis where can i buy cialis over the counter in uk

 2. Bjqkva schreef:

  sildenafil daily use – viagra 100mg cost best female viagra tablets in india

 3. Uyieif schreef:

  cialis daily best price – cheap cialis generic online tadalafil best

 4. Kuaabm schreef:

  stromectol price – stromectol lotion ivermectin uk

 5. Sgmqsf schreef:

  real money casino online usa – online casino real money no deposit slots real money

 6. Ypjdbe schreef:

  best ed pills at gnc – erectile dysfunction pills erectile dysfunction treatment

 7. Nlbgna schreef:

  where to buy prednisone in australia – prednisone without a prescription order prednisone 100g online without prescription

 8. Swevfc schreef:

  viagra tablet online purchase – viagra 50mg online in india online generic viagra prescription

 9. Mbnaoo schreef:

  6mg tadalafil – Cialis discount generic cialis mexico

 10. Uxyjwb schreef:

  buy ivermectin canada – stromectol over the counter ivermectin 12 mg

 11. Nbuddv schreef:

  best ed pills online – ed products how to cure erectile dysfunction naturally and permanently

 12. Swvvjf schreef:

  deltasone 50 mg cost – over the counter prednisone canada prednisone medication

 13. Medfnv schreef:

  accutane 30 mg – accutane 60 mg accutane 20 mg

 14. Kiisyf schreef:

  walgreens amoxicillin price – generic amoxicillin at walmart buy amoxicilin noscript canada

 15. Chukpo schreef:

  methylprednisolone 8mg – lyrica 75 mg generic where can i buy lyrica cheap

 16. Muxpin schreef:

  i need help with my research paper – the help essay cheap essay writing

 17. Hriiyy schreef:

  viagra super – Female viagra can i get viagra over the counter

 18. Lttqgb schreef:

  buy cialis online safely – Real cialis online cialis daily generic

 19. Lwszdj schreef:

  ivermectin virus – stromectol for people stromectol cvs

 20. Qhqmbk schreef:

  prednisone 5052 – prednisone 20mg online buying prednisone 4mg without prescription

 21. Ymydyj schreef:

  lasix 12.5mg cost – furosemide 80 mg buy online purchase lasix

 22. Kspuqm schreef:

  ventolin generic brand – generic ventolin albuterol sulfate inhaler

 23. Fqippp schreef:

  cytotec price in south africa – cytotec 200mcg cost of cytotec in south africa

 24. Yqfldo schreef:

  doxycycline sale uk – how much is doxycycline 100mg prednisolone 15 mg tablet

 25. Uqexxd schreef:

  order plaquenil online – site how to get prednisone tablets

 26. Aawnac schreef:

  cenforce 150mg – go now kamagra 100mg

 27. Tydwfw schreef:

  orlistat medication reviews – orlistat pill orlistat 60 mg preisvergleich

 28. Htxwqr schreef:

  sildenafil generic in united states – sidpill.com sildenafil generic usa

 29. Ubofdx schreef:

  buy tadalafil cheap – cialis savings card www canadianonlinepharmacy

 30. Czzwiu schreef:

  prednisone 20 mg pill – buy prednisone online uk cost of prednisone tablets

 31. Membif schreef:

  generic cialis prices – cialis 100mg china cialis 80mg

 32. Phqkzy schreef:

  prednisone 20mg buy online – prednisone 20mg for sale online prednisone 5mg

 33. Hsrfgr schreef:

  accutane gel buy – buy accutane cheap accutane discount

 34. Tjxmbz schreef:

  purchase amoxicillin usa – purchase amoxil 500mg purchase amoxicillin uk

 35. Znubas schreef:

  purchase stromectol – mectolpl.com ivermectin 6 mg without a doctor prescription

 36. Wewspl schreef:

  gambling games – real money casino games golden nugget online casino

 37. Pxfmzx schreef:

  ivermectin usa price – ivermectin uk buy ivermectin ebay

 38. Voxgqo schreef:

  canadian pharmacy meds reviews – legitimate canadian pharmacy canadian pharmacy xanax

 39. Ysvnrl schreef:

  mens erection pills – mens erection pills generic ed drugs

 40. Njlblx schreef:

  canadian pharmacy generic levitra – cost nolvadex 10mg canadian mail order pharmacy

 41. Oktpas schreef:

  doubleu casino – online casinos real money casino online usa

 42. Jwkkvk schreef:

  zithromax 500mg generic – zithromax medicine zithromax 1000mg generic

 43. Ilvffr schreef:

  ivermectin 4 – buy stromectol for humans australia buy ivermectin nz

 44. Yvofwz schreef:

  viagra 25mg online – viagra pills 25mg how to order viagra pills

 45. Xinudf schreef:

  cialis canada pharmacy online – where to buy cialis discount cialis no prescription

 46. Vutxsq schreef:

  ivermectin buy canada – stromectol online canadian pharmacy

 47. Nsezii schreef:

  cheap ed pills – top rated ed pills accutane vitamin a

 48. Bvqydy schreef:

  amoxicillin for humans for sale – generic amoxicillin online casino real money

 49. Laqynz schreef:

  lyrica over the counter – azithromycin 500 mg furosemide 100mg

 50. Baeldk schreef:

  viagra 50mg sans ordonnance en france – acheter 100mg sildenafil tadalafil 5mg pour homme

 51. Lqsdzo schreef:

  ivermectin 3 mg oral – buy stromectol 6mg sale stromectol price usa

 52. Uyzaku schreef:

  prednisone 40mg uk – drug store buy prednisone without prescription

 53. Fyurrs schreef:

  accutane without prescription – amoxicillin for sale amoxil 1000mg without prescription

 54. Snstxm schreef:

  lisinopril 10mg for sale – buy atenolol 100mg oral omeprazole 20mg

 55. Criugq schreef:

  pregabalin 75mg cheap – buy cetirizine 5mg without prescription buy zithromax 250mg generic

 56. Jzfpvj schreef:

  aristocort oral – order claritin 10mg clarinex sale

 57. Rxozgu schreef:

  doxycycline order – prednisolone cheap buy synthroid 75mcg for sale

 58. Gwdkpf schreef:

  xenical pills – purchase hydroxychloroquine generic hydroxychloroquine 400mg tablet

 59. Nbashq schreef:

  brand clavulanate – cheap augmentin 1000mg bactrim 480mg brand

 60. Cotgdt schreef:

  buy viagra 150mg generic – viagra on line usa cialis overnight

 61. Voecrw schreef:

  order hydroxychloroquine 400mg without prescription – order plaquenil generic plaquenil order online

 62. Biyvzl schreef:

  ivermectin 3mg tablets – ivermectin cost stromectol price us

 63. Kzlgdm schreef:

  tadalafil 5mg without prescription – cialis price tadalafil 5mg brand

 64. Heaazo schreef:

  stromectol tablets for sale – stromectol uk coronavirus order zithromax 500mg pills

 65. Njplfx schreef:

  order azithromycin 500mg generic – medrol generic name buy medrol 4 mg online

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.